NL  l  EN  Sitemap  l  Contact  l  Search  
Name
Password

Privacyverklaring  

 

Door de website www.defidem.be te bezoeken en eventueel uw contactgegeven in te vullen, stemt u in met en aanvaardt u de inhoud van deze privacyverklaring.

 

I. Algemeen

 

Advocaat Johan Van Renterghem, met kantoor te 9900 EEKLO, Koning Albertstraat 21, ondernemingsnummer BTW BE 0812.579.787 hecht vanzelfsprekend het grootste belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

 

In het bijzonder worden de gegevens van o.a. klanten, onderaannemers en leveranciers zo goed als mogelijk beschermd tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

 

Deze privacyverklaring heeft tot doel de nodige informatie te verstrekken over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

 

Wij vragen dat u deze privacyverklaring aandachtig leest, vermits deze essentiƫle informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

 

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

II.  Het toepassingsgebied 

 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle diensten die door het kantoor worden verstrekt en in het algemeen op al haar activiteiten.

 

III. De verwerkingsverantwoordelijke en zijn verbintenissen

 

Advocaat Johan Van Renterghem is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

 

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens wordt de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens gerespecteerd, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") en dit sinds haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

 

IV. De persoonsgegevens


Advocaat Johan Van Renterghem verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken :

 

voor- en achternaam;

geslacht;

geboortedatum;

geboorteplaats;

adresgegevens;

telefoonnummer;

e-mailadres;

IP-adres;

overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch;

locatiegegevens;

gegevens over uw activiteiten op onze website;

gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);

bankrekeningnummer.

 

Advocaat Johan Van Renterghem verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 

strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen;

gegevens van personen jonger dan 16 jaar;

persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

 

De website van het kantoor heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van de ouders of de voogd of indien het kantoor op enige wijze gebonden is door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

 

Het is evenwel niet mogelijk om te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar is.   Derhalve raden wij de ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, ten einde te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Indien u er van overtuigd bent dat er zonder toestemming persoonlijke gegevens werden verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@defidem.be.

 

V. De verwerkingsdoeleinden en de rechtsgrond

 

V.1.  De gegevens van de cliĆ«nten

 

In het kader van de dienstverlening en de activiteiten worden er identiteits- en contactgegevens van onze cliƫnten, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen verzameld en verwerkt.

 

De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met cliƫnten, cliƫntenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciƫle informatie en onze nieuwsbrieven.

 

De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke, reglementaire en/of deontologische verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

 

V.2. De gegevens van de leveranciers en de onderaannemers

 

Daarnaast worden er identiteits- en contactgegevens van leveranciers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen verzameld en verwerkt.

 

De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciƫle informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke, reglementaire en/of deontologische verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

 

V.3. De gegevens van het personeel

 

Tevens worden de persoonsgegevens van werknemers verzameld en verwerkt, alsook die van potentiĆ«le werknemers / sollicitanten in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie.  

 

Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers.

 

V.4. Andere gegevens

 

Naast de gegevens van cliĆ«nten, leveranciers en personeel worden ook persoonsgegevens van anderen verzameld en verwerkt.  Dit kan betrekking hebben op potentiĆ«le nieuwe cliĆ«nten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, gerechtsdeurwaarders, notarissen enz.

 

De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations.  De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

 

V.5. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor het uitvoeren van een overeenkomst of het vervullen van een wettelijk, reglementair en/of deontologische verplichting.

 

VI. De duur van de verwerking

 

De persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die tot stand werd gebracht.

 

De gegevens van cliƫnten en leveranciers zullen na een termijn van zeven jaar na de definitieve beƫindiging van de overeenkomst of het project uit de systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die op basis van specifieke wetgeving of een contractuele regeling langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

 

VII. De rechten

 

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt :

 

VII.1.  Het recht op toegang en inzage

 

U heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.

 

VII.2. Het recht op rectificatie

 

U heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

 

VII.3. Het recht op het wissen van gegevens of de beperking ervan

 

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Desgevallend kan het wissen van gegeven of de beperking ervan geweigerd worden indien deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of door een gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

 

VII.4. Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens

 

U heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

 

VII.5. Het recht van bezwaar

 

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven.

 

Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

 

VII.6. Het recht van intrekking van de toestemming

 

Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

 

VII.7. Automatische beslissingen en profilering

 

De verwerking van de persoonsgegevens omvat geen profilering en door deze verwerking zal u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

VIII. De uitoefening van de rechten

 

U kan de onder artikel VII aangegeven rechten uitoefenen door zich te wenden tot de onderneming, in het bijzonder de contactpersoon : de heer Johan Van Renterghem, advocaat, te bereiken via info@defidem.be.

 

U mag er op rekenen dat alles in het werk gesteld wordt om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 

Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer :

 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

commission(at)privacycommission.be

 

IX. Doorgifte aan derden


Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onder meer maar niet beperkt tot onze IT-Ieverancier, sociale secretariaten, overheidsdiensten (o.a. rechterlijke instanties).

 

Het is mogelijk dat Ć©Ć©n of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

 

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

 

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen.  Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden.

 

Daarnaast is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. In dat geval zullen er redelijke inspanningen geleverd worden om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen.  U zal evenwel willen erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

 

In ieder geval zullen er geen persoonsgegevens verkocht worden of commercieel ter beschikking gesteld aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners.

 

X. Technische en organisatorische maatregelen

 

De nodige technische en organisatorische maatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

In geen geval kan advocaat Johan Van Renterghem aansprakelijk worden geacht of gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

XI. Toegang door derden

 

Met het oog op de verwerking van persoonsgegevens, wordt toegang verleend tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden.  In het kader daarvan wordt een gelijkaardig niveau van bescherming gegarandeerd door de contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacyverklaring.

 

XII. Aanvullende vragen

 

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met onze contactpersoon : de heer Johan Van Renterghem, advocaat, te bereiken via info@defidem.be.

 

THIS IS WHAT WE SHOULD SEE