NL  l  EN  Sitemap  l  Contact  l  Search  
Name
Password

Geschillenregeling van het kantoor  


Indien u een beroep heeft gedaan op onze diensten werd een overeenkomst ondertekend die in de hiernavolgende bepalingen voorziet.

Artikel 8 - Klachten

 

In overeenstemming met Titel 2, Boek XVI WER kan, in verband met een reeds afgesloten overeenkomst, rechtstreeks een grief worden ingediend of informatie verkregen worden bij de klachtendienst van het kantoor, hetzij telefonisch op nummer 09 / 327.04.40, hetzij per fax op het nummer 09 / 327.04.39 of per e-mail via info@defidem.be.

 

In overeenstemming met Titel 4 van Boek XIV WER kunnen aanvragen of klachten ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten.  De OCA is opgenomen op de lijst van gekwalificeerde entiteiten die kan worden geraadpleegd op de website van de F.O.D. Economie, K.M.O. en middenstand.  De OCA is bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat.

 

Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronisch klachtenformulier beschikbaar op http://oca.ligeca.be/nl/.  Aanvullende gegevens van de OCA kunnen via deze link worden geraadpleegd.

 

De OCA is gevestigd in de Staatsbladsstraat 8 te 1000 Brussel.

 

Artikel 9 - Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

 

De dienstverlening is onderworpen aan de regeling inzake buitengerechtelijke regeling van geschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" zoals ingevoegd bij wet van 4 april 2014 (B.S., 12 mei 2014).

 

Artikel 10 - Bevoegde rechtbanken

 

Zo om Ć©Ć©n of andere grond de buitengerechtelijke regeling van geschillen voorzien in Boek XVI niet van toepassing zou zijn hebben de rechtbanken die hun rechtsgebied hebben op de locatie van het kantoor de bevoegdheid.

 

THIS IS WHAT WE SHOULD SEE