NL  l  EN  Sitemap  l  Contact  l  Search  
Name
Password

Algemene voorwaarden van het kantoor  
Artikel 1 – Het voorwerp van de overeenkomst Te bepaling na overleg met de klant Artikel 2 – Informatie en verwerking van persoonsgegevens De advocaat informeert de cliënt tijdig over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak. De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advo-caat, alle nuttige informatie aan de advocaat. De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan de advocaat om deze informatie, en desgevallend de per-soonsgegevens, gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor een of meer welbe-paalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van de advocaat. De advocaat behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaar-digde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsui-ting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan de advocaat te richten. De advocaat verbindt zich ertoe om binnen een termijn van één (1) maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom de advocaat (niet) ingaat op het (de) gevraagde ver-zoek(en) van de cliënt. De advocaat behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan. Artikel 3 – Beroep op derden Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de klant akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een ge-rechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de klant de keuze daarvan aan de advocaat. Artikel 4 – Ereloon, kosten en facturatie De factuur van een advocaat kan vier elementen bevatten : het ereloon, de kosten, de gerechtskosten, en de op de respectievelijke bedragen verschuldigde BTW. 4.1 Het ERELOON van de advocaat is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten en wordt voor dit dossier berekend op basis van het uurtarief van 125,00 EURO, excl. BTW. 4.2 De KOSTEN van de advocaat zijn enerzijds de gebruikelijke aanwijsbare kantoor- en administratiekosten (brieven, …), alsook de uitgaven die hij in het kader van de zaak dient te maken (bijv. verplaatsin-gen), anderzijds een forfait van twintig ten honderd (20 %) op het ereloon op de algemene niet aan-wijsbare vaste en variabele kosten van de praktijk (verzekering, verwarming, boekhouding, …). 4.3 De GERECHTSKOSTEN en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat eventueel heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. 4.4 De BTW is het wettelijk verschuldigd tarief op de aangerekende bedragen. De voornoemde kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de factuur of in haar bijlagen. De klant verbindt er zich nadrukkelijk toe de kosten van de gerechtsdeurwaarder rechtstreeks aan deze te betalen zodra daarom verzocht zou worden. De klant brengt de advocaat onverwijld op de hoogte van het feit dat de kosten van de gerechtsdeurwaarder vergoed zijn. Zolang de kosten van de gerechtsdeurwaarder niet geregeld zijn kan de advocaat zijn dienstverlening opschorten en desgevallend de overeenkomst ont-binden ten laste van de klant. De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen of factureren. De advocaat kan zijn prestaties opschorten indien een provisie niet geregeld is. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in minde-ring gebracht. Indien de klant niet akkoord gaat met de gefactureerde bedragen moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren. Artikel 5 – Betaling Indien de advocaat zijn contractuele en wettelijke verplichtingen heeft vervuld en het verschuldigde be-drag niet op tijd heeft ontvangen, heeft hij vanaf de daaropvolgende dag, van rechtswege en zonder inge-brekestelling, recht op : 5.1 de betaling van een interest overeenkomstig artikel 5 van de wet van 2 augustus 2020 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand 5.2 de betaling van een forfaitaire vergoeding van 40,00 EURO voor de eigen invorderingskosten overeen-komstig artikel 6 van de wet van 2 augustus 2020 betreffende de bestrijding van de betalingsachter-stand 5.3 een redelijke schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten welke dat vaste bedrag te boven gaan en die ontstaan zijn door de laattijdige betaling, overeenkomstig artikel 6 van de wet van 2 au-gustus 2020 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand, bij deze contractueel vastgesteld op 10 % met een minimum van 250,00 EURO en een maximum van 2.500,00 EURO. Artikel 6 – Derdengelden De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn klant ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn klant. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, waarschuwt hij de klant van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de klant sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Artikel 7 – Aansprakelijkheid De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid via de orde van advocaten bij de balie te Gent. De advocaat informeert de klant dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van de-ze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie. De klant vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt tengevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot hierboven vermelde bedragen waarvoor de advocaat is verzekerd. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van 5.000,00 EURO. Artikel 8 – Beëindiging De klant kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoog-te te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de klant, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat zal op het eerste verzoek van de klant hem de stukken van het dossier terugbezorgen. De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de klant hiervan schriftelijk te verwittigen. Inzake de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de klant om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat. Artikel 9 - Klachten in verband met deze overeenkomst In overeenstemming met Titel 2, Boek XVI WER kan, in verband met een reeds afgesloten overeenkomst, rechtstreeks een grief worden ingediend of informatie verkregen worden bij de klachtendienst van het kan-toor, hetzij telefonisch op nummer 09 / 327.04.40, hetzij per fax op het nummer 09 / 327.04.39 of per e-mail via info@defidem.be. In overeenstemming met Titel 4 van Boek XIV WER kunnen aanvragen of klachten ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buiten-gerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten. De OCA is opgenomen op de lijst van gekwalificeerde entiteiten die kan worden geraadpleegd op de website van de F.O.D. Economie, K.M.O. en middenstand. De OCA is bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de advo-caat. Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronisch klachtenformulier beschik-baar op http://oca.ligeca.be/nl/. Aanvullende gegevens van de OCA kunnen via deze link worden geraad-pleegd. De OCA is gevestigd in de Staatsbladsstraat 8 te 1000 Brussel. Artikel 10 - Klachten inzake de verwerking van persoonsgegevens Indien de klant van mening is dat de advocaat ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan de advocaat gerichte verzoek(en), kan de klant klacht indienen. Een klacht indienen kan gebeuren via de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; telefoon : 02/274.48.00, fax : 02/274.48.35, e-mail : contact@apd-gba.be (of via de website van de gege-vensbeschermingsautoriteit : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen). Artikel 11 - Buitengerechtelijke geschillenbeslechting De dienstverlening is onderworpen aan de regeling inzake buitengerechtelijke regeling van geschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht "Buitengerechtelijke regeling van consumenten-geschillen" zoals ingevoegd bij wet van 4 april 2014 (B.S., 12 mei 2014). Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Zo om één of andere grond de buitengerechte-lijke regeling van geschillen voorzien in Boek XVI niet van toepassing zou zijn hebben de rechtbanken die hun rechtsgebied hebben op de locatie van het kantoor de bevoegdheid.
THIS IS WHAT WE SHOULD SEE